Zkoumání ručního písma

Posuzování pravosti podpisu či identity pisatele

Jaké materiály jsou nezbytné pro posouzení ručního písma?

Pro zkoumání ručního písma je nezbytné mít k dispozici kvalitní sporný i srovnávací materiál, aby byl zadaný úkol zpracovatelný.

Sporný materiál:

Jedná se o originál nebo kvalitní kopii listiny, na které je písemný projev. Při předložení kopie často nelze vyslovit závěr jednoznačný, ale s omezenou pravdivostní hodnotou.

Srovnávací materiál:

Jedná se o písemný projev, který je nezbytný pro vypracování odborného posudku. Mělo by se jednat o materiály, které jsou blízké spornému písemnému projevu a to jak dobou vzniku, tak například typem písma či zjednodušení, účelem, za kterým byl podpis či text vyhotoven.

Ideální je, pokud se jedná o originály v dostatečném množství. U podpisů se obecně za kvalitní rozsah považuje deset až třicet srovnávacích podpisů. Kvantita je předností, takže čím víc je k dispozici srovnávacího materiálu, tím lépe. Proto je možné ukázky písma doplnit o materiály z jiné doby, vzniklé za jiným účelem, nebo o kvalitní kopie.

U souvislého textu by srovnávací materiál měl být psaný shodným typem písma. Pokud je sporný text psaný hůlkovým písmem, měl by být hůlkovým písmem psaný i materiál srovnávací. V ideálním případě obsahuje srovnávací materiál nejen shodný typ písma, ale i obsah.

Srovnávací materiál by měl být co nejméně zpochybnitelný. Ideální jsou podpisy či písmo na již vzniklých úředních listinách, jejichž kopie či originály jsou uloženy u nezávislých institucí, které nemají žádné spojitosti s vypracováním posudku.

Srovnávací i sporný materiál se při zkoumání nepoškodí a bude po vypracování odborného posudku vrácen.

Výsledek zkoumání:

- písemné vypracování odborného posudku

- ústní konzultace s cílem posoudit možnost dalšího zpracování sporného materiálu

Řešení problémových situací pomocí analýzy ručního písma

V rámci pomoci při řešení důležitých životních situací se osvědčilo propojení dvou metod, analýzy písemného projevu a projektivní metody Barvově slovních asociací (BSA). Písmo je kvalitním diagnostickým nástrojem, protože je v něm obsažena celá dynamika osobnosti. V písmu najdeme lidské předpoklady, ale i jejich realizační omezení, najdeme v něm vztah člověka k sobě samému, ale také k lidem. Písemný projev je jako životní příběh. Jeho obsah konkretizuje projektivní technika Barvově slovních asociací (BSA). Z toho důvodu je výhodné využít kombinace obou metod.

Jaké materiály jsou nezbytné pro posouzení ručního písma?

Souvislý text psaný na volné téma písmem, které pisatel běžně používá. Ideální je text psaný bez vědomí pisatele, že bude předložen ke zkoumání. Měl by být v rozsahu jedné strany formátu A4 na nalinkovaném papíře, který je doplněn i dalšími ukázkami písma psanými v jiné době a za jiným účelem.

Metody

Balance Management

Autorem Balance Management je český psycholog z Krnova - Jiří Šimonek, který vyšel z barvového testu švýcarského psychoterapeuta Maxe Lüschera a spojil ho se slovními asociacemi. Tím získal možnost rozšířit snímek energicko-somatického systému (barvy) o mentálně- sociální systém (slova). Spojením barev a slov dochází k barvově-slovním asociacím, díky kterým postupně získáváme obraz – psychologický snímek. Validita metody je zjištěna velkým množstvím již nasnímaných osob a využitím moderních metod programování a výpočetní techniky, blíže na www.camethod.com

Metoda je jednak prostředkem k mapování stavu konkrétních skupin či jednotlivců – tedy prostředkem diagnostiky, ale také prostředkem získávání nových obecných poznatků o funkci lidské psychiky o dynamice skupin. Předností poznatků získaných Balance Management je, že jsou aktuální a vystihují podstatu věci teď a tady, proto jsou zpětně využitelné v praxi. Balance Management dokáže identifikovat rizikové chování dříve, než se projeví a tudíž umožňuje zavést preventivní opatření a předejít problémům. Získané informace mohou být startovní čárou pro změnu. Po čase je možné účinnost změny posoudit a porovnat stav před změnou a po ní.

Výhody využití Balance Management:

Metoda je pro klienta nenáročná a přesto umožňuje poznání, které by jiným způsobem nebylo možné nebo by bylo časově náročné. Výsledky Balance Management poskytují informace nejen o tom, co je zjevné, ale i o tom, co je skryté. Snímek dokáže přehledně a jasně odhalit, co se aktuálně ve vědomí děje a to nezávisle na subjektivní výpovědi.

Metoda je aplikovatelná jak pro jednotlivce, tak pro celé skupiny, takže umožňuje rozlišit vlivy skupiny či jednotlivce při vzájemné interakci, což odpovídá běžné realitě. Jedná se o jedinečnou metodu mapování skupinové dynamiky v různých oblastech společenského života (v pracovní sféře, ve sportu, školství apod.) Metoda umožňuje adresně zodpovědět otázky zadavatele a flexibilně vyhovět jeho požadavkům. To se týká využití metody v organizacích, kde je možné sestavit vlastní snímací modul, (podkladová slova, ke kterým snímané osoby zaujímají postoje), ve kterém budou zahrnuty oblasti z reálného života profesní skupiny.

Předností této metody je nemožnost záměrně ovlivnit výsledek, vyjma obran před testováním, které lze identifikovat a zohlednit při interpretaci.

Metoda, která se používá v ČR je standardizována na vzorku současné české populace. Více na www.camethod.com

Jak probíhá snímání:

Metoda je určena pro všechny generace od nejmladších dětí až po seniory, takže se není čeho bát, zvládne ji téměř každý. Navíc ji můžete využít v klidu domova. Podmínkou je zajistit si internetové připojení. Poté zadat adresu a vyplnit kód. Následně se vám otevře úvodní stránka, po vyplnění identifikačních údajů budete pokračovat prostudováním instrukcí a pak můžete začít. Nejdříve seřadíte osm barev podle toho, jak se vám líbí, od nejhezčí po tu nejméně sympatickou. V dalším kroku budete přiřazovat vždy tři barvy k jednotlivým slovům, těch je okolo sta, proto je dobré si vyhradit půl hodiny času. Konkrétní realizaci provedete jednoduše „naklikáním“ výběru barev do počítače

Grafologie

Grafologie je věda o písemném projevu. Písemný projev, stejně tak jako například chůze, je výsledkem výrazového pohybu, který je řízený centrálním nervovým systémem. Psaní je psychomotorickou dovedností, kterou můžeme realizovat pouze prostřednictvím našeho těla – biologického základu, ale nikoli bez řízení - nervovým systémem. Nervový systém je biologickým základem pro náš duševní život. Jeho kvalita je daná z části vrozenými vlastnostmi, z části se kultivuje v průběhu života – výchovou a životní zkušeností. Z toho důvodu neexistují dva pisatelé, kteří by měli zcela shodný rukopis.

Aby se akt psaní mohl realizovat, musí pisatel vynaložit energii v konkrétním čase, což se děje za určitých okolností – podmínek. Z toho je zřejmé, že na výsledek psaní má vliv konkrétní situace. Odlišní pisatelé mají v konkrétním okamžiku jinou míru energie – vitality, jinou motivaci, duševní rozpoložení a také jsou ovlivněni jinými podněty z vnějšku – tím co slyší (např. rušivé podněty, které mohou způsobovat stres při psaní), vidí (např. psaní bez brýlí, bez kterých špatně vidí), cítí (např. zima, strach). Nezanedbatelnou roli v situačních podmínkách hraje i to, jakou pozici pisatel zaujímá – zda píše ve stoje či v sedě, na pevné podložce nebo například za jízdy autem apod..

Všechny tyto okolnosti se mohou vzájemně prolínat. Proto grafolog musí mít základní vědomosti z psychologie, sociologie a biologie, ale také musí mít praktické zkušenosti s tím, jak mohou mechanické podmínky psaní rukopis ovlivnit. Pouze na základě syntézy poznatků o podmíněnosti výrazového pohybu psaní může grafolog dospět k závěru.

Grafologie zkoumá zákonitosti psacího pohybu, vychází ze znalostí vztahu mezi výsledkem psacího pohybu a tím, co se na vzniku jeho specifického obrazu podílí. Experimentálně byly získány poznatky, které lze využít při forenzním zkoumání za účelem posuzování identity pisatele sporného a srovnávacího rukopisu. Právě díky potřebě řešit úkol posouzení identity dvou rukopisů se začala utvářet v průběhu historického vývoje humanitních věd také věda o písemném projevu – grafologie, více na www.komoraexpertu.eu

„ Grafologie představuje jednu z odborných psychologických fundovaných služeb, která může být využita pro účely vyšetřování trestné činnosti. Z kriminalistického hlediska lze rozlišit dvě základní situace, ve kterých může grafologické zkoumání účinně napomoci vyšetřování případu: 1. grafologické zkoumání kritického a srovnávacího vzorku ručního písma za účelem identifikace autorství. Jde o zodpovězení otázky, zda kritický a srovnávací rukopisný materiál pochází od jednoho a téhož pisatele. K vyžádání takového expertního stanoviska může dojít např. v souvislosti se zkoumáním platnosti závěti, v souvislosti s různými podvody založenými na podvržených rukopisných písemnostech apod. 2. grafologické zkoumání ručního písma za účelem psychologického posouzení osobnosti pisatele. Produktem expertního zkoumání je v tomto případě psychologický závěr o osobnosti autora.“ (Čírtková, Kriminální psychologie, Eurounion, s.r.o. 1889:161).

Dalším odvětvím grafologie se stalo posuzování osobnostních rysů pisatele. Lidé začali shromažďovat informace o charakteristikách znaků v písmu a hledat jejich spojitosti s osobností pisatele. Tak se objevila další možnost, jak využít poznatky o psaném projevu a to při posuzování osobnostních vlastností pisatele, podobně jako v některých psychologických projektivních technikách, které analyzují například kresebný projev.

Zkoumání písemného projevu začíná pozorováním, příjmem informací a jejich zpracováním, které realizuje subjekt - grafolog. Na rozdíl od laika, grafolog příjem a vyhodnocení informací uskutečňuje určitým způsobem, na základě znalostí obecných zákonitostí a principů, které lze opakovaně aplikovat, takže jsou z části nezávislé na osobě, která je využívá. Postupy jsou pouze z části nezávislé na osobě zpracovatelů proto, že osobnost zpracovatele je individualitou, má vlastní zkušenosti, způsob a kvalitu smyslového vnímání, způsob uvažování, takže závěry posudku nesou osobitý punc konkrétního zpracovatele a mohou se v nuancích od sebe lišit, stejně tak, jako tomu je například v psychologických posudcích.

Psychologické poradenství pro školy

Analýza profilu učitele a konkrétní možnosti jeho osobního růstu

Školní prostředí se sice zásadně liší od prostředí firemního, ale otázky osobního růstu se týkají učitelů stejně jako manažerů. V případě, že má učitel potřebu řešit pracovní problémy, má možnost využít analýzu pracovní efektivity, ze které vyplynou cílená doporučení, která by měla přispět ke zkvalitnění pracovního i osobního života.

Analýza pracovní efektivity učitelského sboru

V případě, že učitelský sbor má zájem o zefektivnění svého působení nejdříve potřebuje popsat a pochopit principy, na základě kterých jejich kolektiv funguje. Poznání dynamiky pracovního týmu je startovací čarou pro potřebné změny. Z analýzy vyplynou konkrétní úkoly pro zefektivnění práce učitelského sboru. Pomocí metody Barvově slovních asociací lze následně i účinnost zavedených změn po nějakém čase ověřit.

Analýza školního klimatu a efektivity vzdělávacího procesu

Škola je tvořena nejen žáky ale také kolektivem učitelů, personálem školy, je ovlivněna požadavky rodičů a veřejnosti, množstvím a kvalitou technicko-materiálního zázemí, to vše vytváří klima školního prostředí a ovlivňuje efektivitu vzdělávacího procesu.

Základním poslání školy je učit co nejefektivněji. Jak se to škole daří? V jakém vnitřním klimatu žáci dovednosti získávají? Nevytváří škola nezdravý tlak na žáky, který přispívá k rizikovému chování? Nebo naopak, nedevalvují žáci veškeré snahy učitelského sboru svojí pasivitou? Na tyto základní otázky odpoví analýza vnitřních procesů, které v konkrétní škole probíhají. Na základě jejich rozpoznání je možné korigovat konkrétní strategii školy a následně si efektivitu přijatých opatření a změn ověřit po čase srovnávací studií. Více na www.barvyskoly.cz

Psychologické poradenství pro dospělé a mládež

Poradenství při výběru dalšího vzdělání či profesního uplatnění

Profesní profil vám poskytne informace nezávislého odborníka, ve které oblasti byste mohli své dispozice využít a to s ohledem na svoji osobnost, na postavení v pracovním kolektivu, i na konkrétní pracovní podmínky. Je možné identifikovat i příčiny opakovaného pracovního selhání.Profesní poradenství zahrnuje balíček služeb, aby bylo pro vás účelné. Jedná se o diagnostiku, její vyhodnocení v podobě písemné zprávy a osobní konzultace. Následuje setkání, při kterém společně najdeme kroky vedoucí ke změně, po té s časovým odstupem společně posoudíme jejich účinnost, případně doladíme, co je třeba.

Aktivace vlastního růstového potenciálu

Pokud cítíte, že ve vašem životě dozrál čas na změnu, že máte chuť na sobě začít pracovat, můžete získat nezávislý pohled zvenčí, jaké vývojové trendy využít, aby jste se cítili lépe. Profesní poradenství zahrnuje balíček služeb, aby bylo pro vás účelné. Jedná se o diagnostiku, její vyhodnocení v podobě písemné zprávy a osobní konzultace. Následuje setkání, při kterém společně najdeme kroky vedoucí ke změně, po té s časovým odstupem společně posoudíme jejich účinnost, případně doladíme, co je třeba.

Vztahové poradenství

Přítomnost blízkých lidí může přinášet pocit životní pohody a bezpečí nebo naopak vyvolávat napětí a konflikty. Vztahové poradenství je určeno pro ty, kteří chtějí porozumět své vlastní roli ve vztahu rodiče či dítěte nebo životního partnera.

Poradenství při překonávání životních úskalí

Za pomocí náhledu odborníka zvenčí, máte možnost lépe pochopit příčiny vlastních obtíží a na základě toho si najít vlastní způsob řešení.

Psychologické poradenství pro firmy

Profesní profil

Profesní profil obsahuje popis osobnostních dispozic uchazeče nebo stávajícího zaměstnance, vzhledem k požadavkům pracovní pozice, a to včetně odolnosti vůči zátěži, konstruktivním typům chování uplatňovaným v pracovním procesu, změnovému a vývojovému potenciálu apod.

Dále profil obsahuje skupinovou roli, konstruktivní typy chování.Zaměstnavatel se seznámí s hlubší analýzou pracovních hodnot, která dovoluje predikovat v jakých oblastech se zaměstnanci bude dařit a jakým se bude spíše vyhýbat, z čeho bude mít předem obavy a jaké úkoly bude plnit s automatickou samozřejmostí. Profil též obsahuje popis oblastí, ve kterých bude přirozeně iniciativní, jejich přednosti a úskalí.

Výhodou je to, že si zaměstnavatel sám může nadefinovat některé oblasti, které přímo souvisí s výkonem konkrétní pracovní pozice či se specifiky firemního prostředí. O nabídce konkrétních uchazečů o zaměstnání více na www.personalnachod.cz

Optimální role v pracovním týmu

Pokud zaměstnanec musí zastávat skupinovou roli, která mu není vlastní, podává kvalitní výkon jen s neúměrným vynaložením sil, vyčerpává se. Setrvání v takové skupinové roli je neúčelné pro obě strany, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Naopak, pokud se pracovník může realizovat v roli, která je pro něj přirozená, pak se optimalizuje i jeho výkon, potažmo jeho životní spokojenost.

Analýza personálního potenciálu firmy či pracovní skupiny

Analýza personálního potenciálu vám poskytne informace o pracovní efektivitě, účinnosti nově zavedených opatření, o predikci plánovaných změn ve skupině, odhalí pracovní oblasti, které podporují rizikovost chování zaměstnanců nebo naopak ty, které posilují efektivitu.

Na celkovou efektivitu pracovního výkonu má vliv jednak vztahová atmosféra, ale i schopnost zaměstnanců „souznít“ s firmou a se svojí pracovní náplní. Pokud se zaměstnanci mohou seberealizovat, pak neinklinují k neetickým náhražkovým aktivitám, které ohrožují jak týmovou práci, tak zdraví samotných zaměstnanců. Na základě analýzy pracovní skupiny je možné identifikovat i skryté chování a předejít tak úrazovosti, nehodám, krádežím, násilnému chování apod.. Na základě analýzy personálního potenciálu je možné definovat jaká strategie řízení skupiny bude účinná a jaká kontraproduktivní.

Analýza skupinové dynamiky a strategie účinného řízení

Pracovní skupina je živý organismus. To co platí pro jednu skupinu, neplatí pro druhou. Analýza skupinové dynamiky dokáže popsat konkrétní potřeby, přednosti a nedostatky skupiny, její chování za různých podmínek. Management má tak možnost včas rozpoznat kořeny problémů, cíleně zvolit takovou strategii, která je v danou chvíli nejefektivnější a vede k řešení.

Konzultace pro personalisty

Jedná se o využití psychologie v personální práci firem. Psycholog vám může být nápomocen především při hledání optimálního řešení konfliktních situací na pracovišti. Při konzultaci lze hledat příčiny rizikového chování zaměstnanců, jejich kořeny a možnosti jak situaci řešit.

KontaktNapište nám


Vaše jméno:
Váš e-mail:
Vzkaz pro mě:

Adresa

Mgr. Irena Vašátková

Na Vyhlídce 1421

549 01 Nové Město nad Metují


tel.: 608 265 551

e-mail: irena@vasatkova.cz

Ceník

Profesní profil pro děti a studenty..................................... 5.000 Kč

  Rozhovor
  Profil jednotlivce Balance Management
  Grafologický rozbor
  Výkonový test
  Písemná forma vyhodnocení
  Ústní konzultace - výsledky diagnostiky a předání písemné zprávy
  Ústní konzultace - konkretizace kroků vyplývajících z diagnostiky
  Ústní konzultace - zhodnocení účelnosti změny a její udržitelnosti
  Ústní konzultace - upevnění změny a doladění dílčích kroků

Profesní profil pro dospělé ............................................10.000 Kč

  Rozhovor
  Profil jednotlivce Balance Management
  Grafologický rozbor
  Výkonový test
  Písemná forma vyhodnocení
  Ústní konzultace - výsledky diagnostiky a předání písemné zprávy
  Ústní konzultace - konkretizace kroků vyplývajících z diagnostiky
  Ústní konzultace - zhodnocení účelnosti změny a její udržitelnosti
  Ústní konzultace - upevnění změny a doladění dílčích kroků

Optimální role zaměstnance ve skupině .................................. 5.500 Kč

  Rozhovor
  Profil jednotlivce Balance Management
  Grafologický rozbor
  Výkonový test (v opodstatněných případech)
  Písemná forma vyhodnocení
  Ústní konzultace při předání písemné formy profilu

Posouzení personálního potenciálu – pracovní efektivity (cena dle rozsahu)

  Seznámení s metodou a možnostmi jejího využití
  Sestavení snímacího modulu dle požadavků zadavatele
  Interpretace výstupu ve formě graficky zpracovaného snímku
  Sestavení doporučení obsažených v závěrečné zprávě
  Snímek skupiny Balance Management

Analýza skupinové dynamiky a strategie účinného řízení skupiny (cena dle rozsahu)

  Seznámení s metodou a možnostmi jejího využití
  Sestavení snímacího modulu dle požadavků zadavatele
  Interpretace výstupu ve formě graficky zpracovaného snímku
  Sestavení doporučení obsažených v závěrečné zprávě
  Snímek skupiny Balance Management

Konzultace ........................................................ 1.500 Kč

Aktivace vlastního růstového potenciálu ........................... 1.500 Kč

Poradenství při překonávání životních úskalí ...................... 1.500 Kč

Vztahové poradenství .............................................. 1.500 Kč

Diagnostika pro konzultaci ........................................ 1.500 Kč


Zkoumání ručního písma

Cena za hodinu ...................................................... 900 Kč/h

Spěšné vyřízení zakázky do 10 dnů ................................. 1.000 Kč/h

Počet hodin potřebných k analýze písemného projevu je závisí na požadované formě zpracování a na kvalitě sporného a srovnávacího materiálu.

O mně

Vzdělání

1991 Masarykova universita Brno – psychologie – odborné studium

1992 Masarykova universita Brno – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – psychologie – ruský jazyk a literatura

Kurzy a školení

1993 Institut pro studium písma, Brno, akreditované pracoviště MŠMT ČR - osvědčení – grafolog

1993 Ministerstvo práce a sociálních věcí - Kurz vedoucí jobklubu

1995 Středisko psychologických služeb, akreditované pracoviště MŠMT ČR - základy grafopsychoterapie

1997 Institut pro studium písma, Brno, akreditované pracoviště MŠMT ČR osvědčení – písmoznalec

2008 DAP Services a.s. Ostrava – základní výcvik, Balance Management

2009 Freeman Consulting,s.r.o., produktový výcvik Profil jednotlivce

2010 Freeman Consulting,s.r.o., produktový výcvik Profil skupiny

2010 Freeman Consulting,s.r.o., produktový výcvik Psychosomatika

2010 Freeman Consulting,s.r.o., produktový výcvik Sportovní diagnostika

2011 DAP Services a.s., vnitřní evaluace školy

Pracovní zkušenosti

2007 – doposud OSVČ - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

1992 - doposud OSVČ - Psychologické poradenství a diagnostika

1996 – 2011 Znalec v oboru Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie písma, grafologie

1997 – 2007 Znalec v oboru Písmoznalectví, specializace písmo ruční

1999 Akreditované pracoviště NBÚ - posuzování osobní způsobilosti pro provedení bezpečnostní prověrky

1992 – 1999 Učitelka psychologie a společenských věd

1991 - 1993 Úřad práce v Náchodě - odborná referentka oddělení poradenství